Provozní řád

PROVOZNÍ PODMÍNKY CRAZY WHEELS

Podpisem „Evidenční karty Crazy Wheels“ potvrzuje zákonný zástupce dítěte nebo daná osoba s „Provozními podmínkami Crazy Wheels“. Písemně je možné odvolat souhlas s pořizování fotografií a videí, souhlas s poskytnutí první pomoci a zavolání záchranné služby.

Pravidla bezpečnosti
 • In-line bruslení a další sportovní aktivity Crazy Wheels
  Zákonný zástupce jmenovaného dítěte nebo vlastní osoba bere na vědomí, že inline bruslení a další pohybové aktivity představují fyzicky náročný sport, který s sebou může přinášet častější poranění, jako jsou například odřeniny a úrazy spojené s pádem na bruslích. Za tyto běžné úrazy spojené s pádem na bruslích nenesou trenéři Crazy Wheels (trenéři Crazy Wheels jsou uvedeny na stránkách www.crazywheels.cz) zodpovědnost. Craazy Wheels doporučuje sjednat doplňkového pojištění bruslaře. In-line tréninky jsou na vlastní nebezpečí, za nezletilé osoby nese zodpovědnost zákonný zástupce.
 •  Bažiňák
  Zákonný zástupce jmenovaného dítěte bere na vědomí, že Bažiňák představuje kroužek s větším rizikem drobných poranění, jako jsou například odřeniny a úrazy spojené s pády a to i ze stromů, balíků slámy (aj), dále s drobnými úrazy z “bitevními vřavy”. Děti pracují s nožíky, což podmiňuje riziko drobných řezných ran, a ohněm nesoucí riziko drobným popálenin. Děti se pohybují často v náročnějším terénu (les, louky, potůčky – stráně, nerovný terén…), zapříčiňující možné pády, podvrtnutí kotníků aj. Na tomto kroužku je větší riziko poštípání hmyzem. Za tyto běžné úrazy vedoucí Bažiňáků (uvedený na stránkách www.crazywheels.cz) nenese zodpovědnost.
 • Tábory
  Zákonný zástupce jmenovaného dítěte bere na vědomí, že dítě bude seznámeno s bezpečnostními pravidly a může být za porušení pravidel z tábora vyloučeno bez nároku vrácení peněz.

  Bezpečnostní pravidla účastníky táborů (+ dodatek):

  • bez svolení vedoucího neopouštíme areál tábora, případně místo, kde se skupinka nachází
  • bez svolení vedoucího tábora dítě nesmí do vody (bazény, koupaliště, řeky, rybníky,…)
  • chováme se slušně k ostatním účastníkům, spory řešíme bez agrese, neposmíváme se, nebereme bez svolení cizí věci, chováme se slušně k využívaným pomůckám
  • problémy (zdravotní, v rámci kolektivu, ….) hlásíme vedoucímu
  • řídíme se pokyny vedoucího
Obchodní podmínky

‒ Člen Crazy Wheels může kdykoliv ze spolku po podání písemné žádosti vystoupit.
‒ V případě úrazu bude poskytnuta členovi Crazy Wheels první pomoc a případně zavolána záchranná služba.
‒ Vyúčtování za pravidelně poskytované služby je posíláno e-mailem na začátku dalšího měsíce. Prosím o úhradu do 14 dnů po obdržení vyúčtování. Jednorázové aktivity (př. tábory) se platí vždy předem, pokud není jiná domluva.
‒ Na Vaše organizační sms zprávy (omluvy, potvrzení účasti,…) nebude posílána odpověď – beru ji na vědomí, ale většinou nestíhám odpovídat.

 • In-line
  Na tréninky chodí sportovci vybaveni chrániči, přilbou a bruslemi. V případě, že nemůže účastník kurzu dorazit, informuje trenéra nejpozději do 8h daného dne. Místo tréninku se může měnit dle počasí a počtu bruslařů. Pro rychlou komunikaci je používaná aplikace WhatApp – skupina In-line
 •  Bažiňák
  Na sraz Bažiňáků chodí členové vybaveni vhodným oděvem a obuví do terénu. Na kroužku může dojít k poškození oděvu či obuvi a k jeho většímu zašpinění. Pokud existují zdravotní rizika dítěte, informujte o této skutečnosti Crazy Wheels na zadní straně evidenční karet. Z kroužku se někdy vracíme s mírným zpoždění, prosím o pochopení.
 • Ostatní aktivity Crazy Wheels
  Člen na aktivity pořádané Crazy Wheels chodí vhodně vybaven a dbá doporučení trenéra či vedoucího dané aktivity. Chodí včas a svou neúčast omluví nejpozději daný den do 8h vyjma aktivit začínající před 10h – v těchto případech je třeba omluvit se den předem.
Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty:
Správce osobních údajů: Lucie Čiháková, telefon 606 096 203, e-mail: cihakovalu@gmail.com

Účel zpracování osobních údajů, pořizování fotografií, nebo videí:

 • zpracování docházky, vyúčtování
 • elektronická komunikace
 • marketingová komunikace, marketingová prezentace na webových stránkách a sociálních sítích, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavek, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Vaše práva

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, záznamům, či fotografiím tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou pracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů, záznamů, či fotografií v zákonem stanovených případech nebo po vzájemné domluvě
 •  můžete získat své osobní údaje, záznamy, či fotografie ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva.
 • Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány také z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Dodatek k bezpečnostním pravidlům pro účastníky akcí se psy

Pokud trenér/vedoucí neřekne jinak, řídíme se těmito pravidly:

 • Nepouštíme psa na volno
 • Nekrmíme cizí psy
 • Nemanipulujeme s cizím psem
 • Neotevíráme cizí odkládací boxy pro psy
 • Pohyb se psem (včetně venčení) pouze v areálů a to s vědomím a souhlasem trenéra/vedoucího
 • Pes odpočívá na předem domluveném místě a o jakékoliv manipulaci s ním musí vědět trenér
 • Dodržujeme odpočinek psů. Pokud budou mít psi za úkol odpočívat, respektujeme to, a v okolí odkládacích boxů se pohybujeme klidně a tiše
 • Nepouštíme psy k sobě

Jakékoliv problémy se psem hlásíme trenérovi/ vedoucímu